Pécsi Tudományegyetem

Bölcsészettudományi Kar
TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET
ÓKORTÖRTÉNETI TANSZÉK

 

Európé Kutatóközpont

Nyomtatóbarát változatPDF változat

„EURÓPÉ” A Mediterráneum és a Kárpát-medence-kutatóközpont

Független kutatók autonóm szervezete

 

Az a figyelemre méltó mitológiai elbeszélés, amely valós történeti tényeket rögzítve maradt fenn – miszerint a levantei születésű Európét, a róla később elnevezett földrészre Zeusz hó-fehér bika képében ragadta el – jelöli ki azt a földrajzi területet és korszakot, amelynek kutatá-sával foglalkozunk.

 

Célkitűzéseink:

 • Vizsgálódásaink először a kultúrtáj fogalmát járják körül. Európa eredetét, születésé-nek, mai kultúránk létrejöttének bonyolult, sok szálból szövődő kapcsolatrendszereit kutatjuk. Keressük az összeköttetések biológiai, földrajzi alapjait, történeti-régészeti lehetőségeit és a sokszor szembeötlő elhatárolódások okait – a virtuális vagy valódi „határokat” – és ezek példáit.
 • Van-e egy tájnak történelemformáló szerepe? Kiütköznek-e azonosságok, sajátossá-gok nagy történelmi távolságokból is? Ezeket hogyan lehet értelmezni?
 • Kutatásaink egyik középpontjában a Balkánt átszelő diagonális út szerepe és forgalma áll, amely a két terület folyamatos, de nem mindig látványos érintkezését biztosította.
 • Vizsgáljuk a folyóvölgyek, a „zöld folyosók” valamint a Földközi-tenger, mint népe-ket, kultúrákat összekapcsoló „közlekedő” térség lakóinak anyagi és szellemei kultúrá-ját; e tájak népeit és történetét.
 • A két térség népeinek és kultúráinak távolabbi kapcsolatai, elsősorban a Borostyánkő-út és a fémművesség leletanyagának szempontjából. Más, nagy közlekedési utak (pl. a Kelet- és Nyugat közöttiek) és más folyosók szerepe és működése.
 • Külön kutatási egységet képez az a fontos és bonyolult kérdéskör, hogy milyen folya-matok vezet(het)nek egy kultúra kialakulásához, megjelenéséhez, virágkorához, átala-kulásához, megszűntéhez. Vándorlások, hatások, támadások és ezek leletanyaga. Van-nak-e és hogyan értelmezhetők egy letűnt korszak/kultúra reminiszcenciái – általában és/vagy konkrétan?
 • Vizsgáljuk, hogy mi a lokális, regionális és szupraregionális kapcsolatok szerepe és célja. Ezek miben és hogyan nyilvánulnak meg, és hogyan kell/lehet értelmeznünk.
 • Keressük a csillagászati jelenségek megfogható, a leletanyagban felismerhető, értel-mezhető példáit és szerepét az egyes korok és kultúrák életében.
 • Kutatjuk az egykorú kultúrák egymás közötti kapcsolatainak lehetséges és megfogható

változait (házassági kapcsolatok, műhely- és/vagy mesterek köre és vándorlása, műkö- dése, stb.).

 • Hogyan értelmezhetők a nagy távolságokból észlelhető azonos vagy hasonló jelensé-

gek?  Kereskedelem, csere, mesterek vándorlása, politikai- és dinasztikus kapcsolatok, esetleg valamilyen – még körülír(hat)atlan – azonosulás igénye?

 • Keressük, gyűjtjük a szimbólumokat, ezek értelmezését, a rítus és a vallási képzetek minden megfogható, azonosítható, magyarázható jelenségét.
 • Melyik korban, milyen anyagok és tárgyak, és miért sorolhatók a presztízs-javak kö-zé? Ezek hol és milyen kontextusban ismerhetők fel, ill. nyilvánulnak meg?
 • Hogyan, miért, mennyire egységes egy kultúra anyagi és szellemi tekintetben? Mitől egyforma pl. a Körös kultúrához – és sok más egyéb kultúrához – tartozó, egymástól távoli lelőhelyek kerámiája?
 • A Kárpát-medence és a Mediterráneum kultúráinak, népeinek, nyelveinek kutatástör-ténete; nagy régész-egyéniségek munkássága; a régészet, mint önálló tudomány meg-születése; múzeum-történet, az első gyűjtemények kialakulása, a gyűjtés és kiállítások, bemutatások megindulása, magán- és nyilvános gyűjtemények, ezek célja, ásatások és gyűjtőutak létrejötte, ezek háttere; egy tudományos műhely létrejötte, mindezek válto-zásai, együttműködései; hazai és nemzetközi múzeumi-, múzeológiai szervezetek; publikáció-történet stb.
 • Ex Oriente lux – keleti kapcsolatok. A Termékeny Félhold, Levante, Anatólia, Mezo-potámia kultúrái, majd államai, ezek politikai, vallás- és gazdaságtörténete. Keleti nyelvek.
 • A Nílus völgyének története a kezdetektől az arab hódításig.
 • A görög világ története a kezdetektől Nagy Sándor Birodalmán át a római hódításig. A Kelet Római Birodalom és Bizánc. A görög szépirodalom, filozófia és történetírás. A görög kultúra hatása Európa későbbi századaiban.
 • Róma születésétől a Római Birodalom bukásáig. Provinciák kutatása, népek, nyelvek egy világbirodalomban és a határán kívül. Római epigráfia. Róma öröksége.
 • Az első csatlakozók között felvetődött a korcsoportok szerinti szekciók létrehozásának szükségessége. Célszerűbb a közösséget hangsúlyozni, amelyen belül lehet a kezdő kutatókat tanáccsal, ötletekkel segíteni. A tagság kritériuma talán a szakdolgozati té-ma megkezdése lehetne. Persze, a nyilvános rendezvényeinkre a fiatal, még nem tag hallgatók is jöhetnének. Nagy korszakok és témák mentén lenne célszerű kutatási egy-ségekbe, szekciókba, projektekbe tömörülni.

 

További javaslatok:

 • Különféle témáinkban elkészült dolgozataink számára a tavalyi évben elindított – az

OSZK által hivatalosan is jegyzett – online sorozatunkat tudom felajánlani (Specimina Electronica Antiquitatis, SEAhttp://okor.tti.btk.pte.hu/menu/18)

 • III IDVS IVNIAS címmel, jún. 11-18. közötti hét valamelyik napján rendszeresen, évente tartunk kisebb-nagyobb konferenciát, műhely-megbeszéléseket (workshop), néhány fontosabb téma előadásával, vitával.

Ennek helyszíne: a PTE-BTK TTI Ókortörténeti Tanszék „Tóth István-terme”.

(A találkozó névéről és időpontjáról: – ennek két magyarázata van:

1. Június idusa előtti napokra (III idus Iunias) – pontosan június 11.-re – tette Tóth István a római Pannonia, ősi hagyományokon alapuló, saját ünnepét, melynek igen ré-gi naptári ünnepekkel, a nyári napfordulóhoz köthető (aratás előtti) ünnepekkel is kapcsolata lehetett.

2. Ez a dátum igen közel esik a szentek ünnepei között Szent Vid napjához (jún. 15.); és – bonyolult szálakkal – kapcsolódni látszik az előbbi, római kori ünnepkörhöz.)

 

Bárki, együtt gondolkodni tudó és akaró kolléga jelentkezését szívesen fogadjuk és várjuk!

 

Pécs, 2010. január 25.

 

Dr. Habil. Fekete Mária Ph.D.

 

 

A kutatócsoport tiszteletbeli elnöke: Dr. habil. Fekete Mária.